Previous Next

Światowa Organizacja Zdrowia, definiuje zdrowie seksualne, jako: integrację biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego, konieczną do pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Oznacza to, że życie seksualne współczesnego człowieka nie sprowadza się wyłącznie do zaspokojenia popędu seksualnego, lecz jest ściśle związane z całokształtem jego osobowości oraz funkcjonowaniem społecznym. U człowieka seksualność oddziałuje w istotny sposób na wszystkie sfery psychiki tj.: intelekt, emocje, uczucia, ale także na stosunki społeczno-kulturowe. Zależność ta jest także odwrotna, czyli sfera psychiki i uwarunkowania społeczno- kulturowe wpływają na przejawy seksualności, na sposoby zaspokajania potrzeb seksualnych, a także siłę i rodzaj tych potrzeb.

Szybkie tempo życia współczesnego człowieka, dynamiczne zmiany w otoczeniu, wciąż rosnące oczekiwania społeczne, w tym również nieustająco narastające wymagania zawodowe, powodują stały wzrost liczebności i różnorodności bodźców środowiskowych, co wymusza konieczność szybkiego przystosowania się. Wynikiem utrudnienia w dostosowaniu się do zbyt szybko zmieniającego się środowiska są ustawiczne napięcia emocjonalne, powodujące przewlekłe stany zmęczenia i znużenia psychicznego, naruszające równowagę układu nerwowego, co sprzyja powstawaniu różnorodnych zaburzeń chorobowych. Przejawia się to w stałym narastaniu zjawisk dezadaptacyjnych w postaci konfliktów międzyludzkich, lęku, depresji, obniżonego nastroju, zaburzeń emocjonalnych oraz seksualnych. Utrata zdrowia seksualnego, może wynikać z pogorszenia się stanu zdrowia somatycznego, braku stabilności w funkcjonowaniu psychicznym lub być konsekwencją określonych determinant z przeszłości, a także przeszłych lub aktualnych relacji partnerskich. 

Brak satysfakcji z życia seksualnego znacząco wpływa na obniżenie jakości życia. Bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie somatyczne, psychiczne i społeczne, obniżając, a w skrajnych przypadkach, wręcz uniemożliwiając funkcjonowanie w innych dziedzinach życia.

Zadaniem seksuologa jest:
- wytłumaczenie pacjentowi złożonych, wzajemnych zależności pomiędzy zdrowiem somatycznym, psychicznym i seksualnym,
- określenie istoty aktualnego problemu w sferze seksualnej, jego diagnostykę oraz kompleksową terapię nacelowaną nie tylko na usunięcie dokuczliwych objawów, ale również na stworzenie pacjentowi optymalnych warunków do rozwoju i samorealizacji,
- usunięcie wszelkich wtórnych zaburzeń, powstałych na tle intrapsychicznych lub interpersonalnych konfliktów wynikłych z problemów w sferze seksualnej,
- poprawa jakości więzi partnerskich.

Zapraszam do gabinetu.